วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

คำอาราธนาพระกรรมฐาน สมเด็จพระสังฆราช ไก่เถื่อนข้าฯ ขอภาวนาพระคุณเจ้า เพื่อจะขอเอายังพระลักษณะ (พระรัศมี) พระขุททะกาปีติธรรมเจ้า นี้จงได้ ขอพระพุทธเจ้าจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้า นี้เถิดฯ

ขอพระธรรมเจ้าทั้งมวลจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าฯ นี้เถิดฯ ขอพระอริยะสงฆ์เจ้า ตั้งแรกแต่พระมหาอัญญาโกญฑัญญะเถรเจ้าโพ้นมา ตราบเท่าถึงพระสงฆ์สมมุติในกาลบัดนี้ จงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าฯ นี้เถิดฯ

ขอพระอริยะสงฆ์องค์ต้น อันสอนพระกรรมฐานเจ้าทั้งมวล จงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าฯ นี้เถิดฯ ขอพระกรรมฐานเจ้าทั้งมวล จงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าฯ นี้เถิดฯ

อุกาสะ อุกาสะ ในที่นี้เล่า ข้าฯ จะขอปฏิบัติบูชาตามคำสั่งสอนของพระสัพพัญญูโคตมะเจ้า เพื่อจะขอเอายังพระลักษณะ (พระรัศมี) พระขุททกาปีติธรรมเจ้า นี้จงได้ ขอจงเจ้ากูมาปรากฏบังเกิดในจุกขุทวาร มโนทวาร กายทวาร แก่ข้าฯ ในขณะเมื่อข้า นั่งภาวนาอยู่นี้เถิดฯ


อิติปิโส  ภะคะวา  อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ 

วิชชาจะระณะสัมปันโน  สุคะโต  โลกะวิทู  อะนุตตะโร

ปุริสะทัมมะสารถิ  สัตถา  เทวมะนุสสานัง  พุทโธ  ภะคะวาติฯ

สัมมาอะระหัง  สัมมาอะระหัง  สัมมาอะระหัง 

อะระหัง  อะระหัง  อะระหัง 


องค์ภาวนา พุท - โธ

ให้ตั้งจิตคิด นึก รู้ อยู่ใต้นาภี คือใต้สะดือ ๒ นิ้วมือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น